01.02.2014, 22:00

ARENA - MAINFRAME & BLACK SUN EMPIRE pres. BLACKOUT

=== MAINFRAME & BLACK SUN EMPIRE pres ===

◕ B L A C K O U T ◕
◕ 01 FEB 2014 / Arena ◕

========== M U S I C ==========

◕ MAINFLOOR - Große Halle Drum&Bass


➜ BLACK SUN EMPIRE
➜ ULTERIOR MOTIVE
➜ PROLIX
➜ TELEKINESIS
➜ DISASZT
➜ MATTIS
➜ BREAK PITT
➜ MC CODEBREAKER
➜ MC FLAX

◕ 2nd FLOOR hosted by RUHESTÖRUNG
(Techno & Offbeat)

➜ OFFBIT (Ruhestörung/Mischgeschick)
➜ PECTUS (Ruhestörung/Mischgeschick)
➜ VAN HAUSER (Greenhaus / Ruhestörung / GERMANY)

========== T I C K E T S ==========

➜ VVK: 12 EURO @ Jugendinfo Wien / OEticket / Raiffeisen Fillialen / mainframe.co.at

➜ open doors: 22:00 - 06:00

➜ 15 € Abendkassa ab 22:00


========== W E B L I N K S ==========
www.mainframe.co.at

more infos coming soon