06.05.2014, 18:00

VOLKSGARTEN PAVILLON - Das Techno Cafe

Tingel Tangel
Armin, Bernhard & Simon


Hollywoodschaukeln, Strandliegen, BBQ Smoker, Steckerlfischgrill,
Hängeschaukeln, Mosquito-Bar, Parkplatz, Bäume, Blumen, Bach, Enten

Volksgarten Pavillon 1; Burgring 1
Start: 18H - Geöffnet bei jedem Wetter!