24.07.2015, 22:00

WEBERKNECHT - BASSPRODUCTION GOA

LineUp:
DJ Alezzaro (iono music-AT)
DJ Thallion (Fairytales)
DJ Kajola (zero gravity)

Entry:
5€